Thẻ: ĐÁM CƯỚI NGƯỜI GIÁY 85 MÂM 1 NGỰA 2 LỢN 87kg Ngan