Thẻ: PỊA TRÂU (P2) ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TÀY 170 MÂM 1 TRÂU 3 LỢN 86Kg GÀ